Spordiklubi Saare MängARENGUKAVA AASTATEKS 2011 - 2015

 

I SISSEJUHATUS

 

Spordiklubi Saare Mäng(edaspidi SM)on asutatud 08 aprill 2009

Liikmed nii Saare maakonnast kui ka mujalt Eestist, seisuga 31.12.2012,  on Saare Mängul 60.

 

Arengukava on koostatud neljaks aastaks, kusjuures peale igat lõppenud aastat vaadatakse arengukava üle ning vastavalt vajadusele ja uuele olukorrale viiakse sisse muudatused.

Spordiklubi Saare Mäng arengukava juhib ja koordineerib spordiklubi juhatus, arvestades liikmete üldkoosolekul tehtud ettepanekuid.

 

 

II TAUSTINFORMATSIOON

 

SpordiklubiSM on liikmete poolt asutatud MTÜ, kes korraldab ja koordineerib nii noorte kui täiskasvanute sporditegevust. Spordiklubi tegevuses on rõhuasetus suunatud eelkõige ebatraditsionaalsete (mitteolümpiaalade)spordialade järjekindlale arengule, aga ka traditsiooniliste spordialade arengule. Sporditegevuse koordineerimisel, võistlussüsteemide täiendamisel toetutakse omaalgatusele ja alakesksele juhtimisele.

Spordiklubi teeb tihedat koostööd teiste üleriigiliste ja maakondlike spordiühendustega. Spordiklubi Saare Mäng kuulub Saaremaa Spordiliitu ja on EKML- i liige.

Spordiklubil on õigus läbi viia Saare maakonna meistrivõistlusi koroonas.

 

III VISIOON

 

Aastaks 2015 on oluliselt suurenenud spordiga tegelejate arv. Sportlik tegevus on juhitud ja suunatud kvalifitseeritud ja asjatundlike juhtide, õpetajate ja treenerite poolt, vaatamata sellele, kas nad töötavad palgaliste või vabatahtlikena. Eesti noorte ja täiskasvanute tasemel on spordiklubi liikmed jõudnud nii maakonna, Eesti kui ka Euroopa meistritiitliteni. Aukohal on maakonna sporditraditsioonide hoidmine.

Aastaks 2015 on spordiklubil kaasaegne spordivahendite baas ja mitmesugused tehnilised vahendid võistluste läbiviimiseks.

 

 

IV MISSIOON

 

Aidata kaasa spordi ja kehakultuuri harrastamise arengule Saare maakonnas, luues eeldused ja tingimused, mis kujundavad isiksust, arendavad loovust, aitavad kaasa töö ja vaba aja veetmisele, rikastavad kõikide elanike elu läbi sportliku tegevuse ning saavutuste.

 

V SIHTGRUPID

 

Spordiklubiarengukava eeldab koostööd kõigi spordiga tegelevate organisatsioonide vahel. Spordiklubi tegevus on suunatud erinevatele vanuserühmadele, sh ka puuetega inimestele. Arengukava realiseerimisega võimaldatakse kõigile spordi ja kehakultuuri arendamist, treeningu ja võistlusspordi korraldamist.

 

VI EESMÄRGID

 

Mittetulundusühing Spordiklubi Saare Mäng on füüsiliste isikute iseseisev ja omaalgatuslik ühendus, mille tegevuse eesmärgiks on tervete eluviiside propageerimine, klubi liikmetele soodsate tingimuste loomine vaba aja sisukaks veetmiseks ja üldise tervistav-sportliku kasvatuse edendamise kaudu rahva vaimse ja kehalise jõu tõstmine. Eesmärk on kaasata oma tegemistesse ka liikumispuudega inimesed – ka neil on õigus sporti teha.

 

Spordiklubi Saare Mäng tegevuse eesmärkideks on:

1) Heategevuslik tegutsemine avalikes huvides;
2) Teabe hankimine, süstematiseerimine ja levitamine.
3) Seltsielu toetamine ja edendamine; treenimisvõimaluste andmine nii lastele kui katäiskasvanutele;
4) Spordi kui eluviisi propageerimine;
5) Külaelu kui eesti rahvaspordi ja traditsioonide kandja propageerimine.
6) Küla sotsiaalsele ja majanduslikule arengule kaasaaitamine.
7) Koostöö tegemine samalaadsete organisatsioonide ning ametkondadega nii Eestis kui välisriikides ning kuulumine neisse organisatsioonidesse.
8) Valmistada, tellida, osta, müüa ning levitada teavet, sh kirjalikke jm õppematerjale.
9) Algatada ja aidata korraldada õppusi, seminare, õpiringide ning arengurühmade tegevust.
10) Süvendada teadmisi ja arusaamist tervisespordist.
11) Korraldada erinevaid üritusi ja võistlusi.
12) Liikmete toetamine osalemaks üle-Eestilistel ja rahvusvahelistel võistlustel, koolitustel ja muudel spordiga seotud üritustel.
13) Võimalusel maksab stipendiume loominguliseks ja spordi tegevuseks.

VII TEGEVUSPLAAN

 

Spordi areng ja propageerimine käib eelkõige hästi korraldatud spordiürituste kaudu.

Jätkatakse juba väljakujunenud traditsiooniliste spordivõistlustega (koroona, sasku, neljavõistlus, petank), kuid algatatakse ka uusi traditsioone.

 

Lähtutakse järgmistest põhimõtetest:

1) üritused on mõeldud kõigile spordist huvitatuile;

2) spordiürituste korraldamisel lähtutaks eelkõige järjepidevast tegevusest, st.

orienteerutakse võistlussarjadele, turniiridele;

3) spordiüritused korraldatakse võimalikult erinevates vanuseastmete (lapsed, täiskasvanud, veteranid), mis suurendab tegelejate arvu;

4) spordiürituste korraldamisel pööratakse tähelepanu ürituse eeskujulikule läbiviimisele (turvalised ja tervislikud sportimistingimused, õigeaegne info, reklaam, medalid, diplomid, auhinnad, pesemisvõimalused, kultuuriprogramm), et tekiks tahtmine uuesti osaleda;

5) võistluste korraldajateks on Spordiklubi juhatus, liikmed, võistlussüsteemi ja

osalustingimused otsustavad korraldajad koos osalejatega;

6) kalenderplaani koostamist ja võistluste korraldamist koordineerib spordiklubi

juhatus;

7) jätkatakse traditsiooniliste ürituste läbiviimist ja soodustatakse uute spordiürituste teket;

8) jätkatakse noorsportlaste süstemaatilist treeningutööd pädeva treeneri

juhendamisel

 

 

VIII FINANTSEERIMINE

 

Arengukava elluviimine finantseeritakse riiklikest, regionaalsetest ja kohalikest vahendeist, samuti loob spordiklubi ise vajalikke ressursse edasise arengu tagamiseks.

Sporditegevuse finantseerimise allikad on:

1) eraldised Saare Maavalitsuselt;

3) eraldised Saaremaa Spordiliidult;

4) eraldised kohaliku omavalitsuse eelarvest;

5) spordiklubi majandustegevus;

6) sihtkapitalid ja -asutused;

7) liikmemaks

8) sponsorlus.

 

 

 

Arengukava kinnitatus SK Saare Mäng juhatuse koosolekul 12.03.2011

Saare Mäng Facebookis

 

Toetajad