Heategevuslik tegutsemine avalikes huvides.
Teabe hankimine, süstematiseerimine ja levitamine.
Seltsielu toetamine ja edendamine.
Spordi kui eluviisi propageerimine.
Külaelu kui eesti rahvaspordi ja traditsioonide kandja propageerimine.
Küla sotsiaalsele ja majanduslikule arengule kaasaaitamine.
Koostöö tegemine samalaadsete organisatsioonide ning ametkondadega nii Eestis kui välisriikides ning kuulumine neisse organisatsioonidesse.
Valmistada, tellida, osta, müüa ning levitada teavet, sh kirjalikke jm õppematerjale.
Algatada ja aidata korraldada õppusi, seminare, õpiringide ning arengurühmade tegevust.
Süvendada teadmisi ja arusaamist tervisespordist. Korraldada erinevaid üritusi ja võistlusi.
Liikmete toetamine osalemaks üle-Eestilistel ja rahvusvahelistel võistlustel, koolitustel ja muudel spordiga seotud üritustel.
Võimalusel maksab stipendiume loominguliseks ja spordi tegevuseks.

Saare Mäng Facebookis

 

Toetajad