Eesmärgid ja tegevusplaan

Eesmärgid

⨳ Heategevuslik tegutsemine avalikes huvides.
⨳ Teabe hankimine, süstematiseerimine ja levitamine.
⨳ Seltsielu toetamine ja edendamine.
⨳ Sportliku eluviisi propageerimine.
⨳ Külaelu kui eesti rahvaspordi ja traditsioonide kandja propageerimine.
⨳ Küla sotsiaalsele ja majanduslikule arengule kaasaaitamine.
⨳ Koostöö tegemine samalaadsete organisatsioonide ning ametkondadega nii Eestis kui välisriikides ning kuulumine neisse organisatsioonidesse.
⨳ Valmistada, tellida, osta, müüa ning levitada teavet, sh kirjalikke jm õppematerjale.
⨳ Süvendada teadmisi ja arusaamist tervisespordist.
⨳ Korraldada erinevaid üritusi ja võistlusi.
⨳ Liikmete toetamine osalemaks üle-Eestilistel ja rahvusvahelistel võistlustel, koolitustel ja muudel spordiga seotud üritustel.
⨳ Võimalusel maksab stipendiume loominguliseks ja spordiga seotud tegevusteks.


Tegevusplaan

Rahvaspordi areng ja propageerimine käib eelkõige hästi korraldatud spordiürituste kaudu

Spordiklubi Saare Mäng lähtub järgmistest põhimõtetest:
⨳ üritused on mõeldud kõigile spordist huvitatuile;
⨳ spordiürituste korraldamisel lähtutakse eelkõige järjepidevast tegevusest, st orienteerutakse võistlussarjadele ja turniiridele;
⨳ spordiüritused korraldatakse võimalikult erinevates vanuseastmetes (noored, täiskasvanud, veteranid), et suurendada spordiga tegelejate arvu;
⨳ spordiürituste korraldamisel pööratakse tähelepanu ürituse eeskujulikule läbiviimisele (turvalised ja tervislikud sportimistingimused, õigeaegne info, reklaam, medalid, diplomid, auhinnad), et tekiks tahtmine uuesti osaleda;
⨳ võistluste korraldajateks on spordiklubi juhatus. Võistlussüsteemi ja osalustingimused otsustavad korraldajad;
⨳ kalenderplaani koostamist ja võistluste korraldamist koordineerib spordiklubi juhatus;
⨳ jätkatakse traditsiooniliste ürituste läbiviimist ja soodustatakse uute spordiürituste toimumist;

%d bloggers like this: